Wiedza głęboka i płytka

Wiedza wyraża różny stopień zrozumienia świata. Istotne właściwości wiedzy można zatem pokazać rozpatrując jej głębokość lub powierzchowność. Wyróżnia się wiedzę:

  • płytką (powierzchowną), ukazującą ogólne ramy obiektu, którego dotyczy wiedza,
  • głęboką, ujmującą istotę rzeczy.

Wiedzą płytką jest niewątpliwie m.in. wiedza faktualna (o faktach). Do tej kategorii wiedzy zalicza się także reguły heurystyczne wynikające z nagromadzonego doświadczenia praktycznego (np. praktyki dobrego postępowania). Wiedza głęboka daje nam wgląd w istotę rzeczy. Jest nią np. wiedza pojęciowa, wiedza przyczynowa.