Definicje

Ontologia w ujęciu T. Grubera

Najczęściej przytaczana jest definicja sformułowana przez T. Grubera: ontologia jest formalną, jawną specyfikacją współdzielonej konceptualizacji. Konceptualizacja oznacza abstrakcyjny model pewnych zjawisk w świecie, który identyfikuje istotne pojęcia dotyczące tych zjawisk. Jawna oznacza, że rodzaje pojęć i zasady ich wykorzystania są jasno zdefiniowane. W skrócie ontologia określa terminy i reguły przetwarzania wykorzystywane do opisu pewnego obszaru wiedzy. Ontologia powinna być także formalna, czyli zrozumiała dla maszyny oraz wspólna, czyli akceptowana przez większe grupy specjalistów.

Ontologię specyfikuje się używając następujących konstrukcji:

  • pojęcia/klasy opisujące elementy/klasy dziedziny modelu (classes, concepts),
  • własności opisujące cechy poszczególnych pojęć (slots, roles, properties),
  • ograniczenia nałożone na wartości, jakie mogą przyjmować cechy danego pojęcia (facets, role description),
  • związki między pojęciami (taksonomie),
  • relacje między pojęciami i aksjomaty (opisujące prawdziwe zdania).

Ontologia w ujęciu A. Meadche

Interesującą definicję ontologii sformułował w 2002 r. A. Meadche. W ujęciu tego autora struktura ontologii definiująca pojęcia i występujące między nimi relacje ma postać:

O={C, R, Hc, rel, A}

gdzie:

Leksykon zawiera interpretacje rozumienia pojęć i relacji występujących między nimi. Leksykon ma postać:

L={Lc, Lr, F,G}

gdzie:

Lc – definicje zbioru pojęć,

Lr – definicje zbioru relacji,

F – referencje pojęć,

G – referencje relacji.